Groep 7b-8a

Al onze belevenissen vind je in Parro

 

Welkom op de pagina van groep 7b-8a,

 

In groep 7b-8a zitten in schooljaar 2020-2021 19 leerlingen. Meester Binne geeft les aan groep 7b-8a. De leerkrachten van de groepen 7 en 8 werken nauw met elkaar samen. 

 

Groep 7 wordt wel gezien als het belangrijkste jaar van de basisschool. De moeilijkste stof van rekenen en taal wordt behandeld. Met deze bagage gaan de leerlingen naar groep 8 waar een groot deel wordt herhaald en iets verder uitgediept.

 

Begrijpend lezen, studeren lezen en voorlezen op toon

Je kind leert steeds beter om te gaan met strategieën om de betekenis van teksten te doorgronden (begrijpend lezen). Een strategie is een soort ‘aanvalsplan’ om greep te krijgen op een tekst: voorspellen waar de tekst over gaat, bedenken wat je al van het onderwerp afweet, nadenken over de vorm en structuur van de tekst of letten op bepaalde signaalwoorden in de tekst.

In groep 7 leert je kind onderscheid te maken tussen informatieve en betogende teksten en tussen feiten en meningen.

Nieuw in groep 7 is het ‘studerend lezen’. Je kind doet ervaring op in het lezen om ervan te leren, een vaardigheid die in de rest van de schoolcarrière natuurlijk broodnodig is.

Je kind kan nu zo goed lezen, dat ook mooi op toon voorlezen binnen zijn vermogen ligt. Op veel scholen oefenen de kinderen in groep 7 en 8 voor deelname aan voorleeswedstrijden. Of ze gaan naar de kleuterklassen om de kinderen in groep 1 en 2 voor te lezen uit een mooi prentenboek.

 

Zinnen hakken en woorden benoemen

Onderwerp, gezegde, lijdend voorwerp – je kind leert ze allemaal benoemen. Net als het meewerkend voorwerp en bijwoordelijke bepalingen. Zinsontleding staat in groep 7 op het taalmenu en is voor veel kinderen best zware kost. Gelukkig is het niet allemaal nieuw, want in groep 6 is al een beginnetje gemaakt. In groep 7 wordt er intensief geoefend om de zinsontleding onder de knie te krijgen. En dat gaat volgend jaar in groep 8 gewoon door.

Hetzelfde geldt ook voor het leren benoemen van woordsoorten, het zogeheten taalkundig ontleden. In groep 6 zijn de eerste stappen al gezet, in groep 7 en 8 gaat het verder. Aan het einde van de basisschool kan je kind de volgende woordsoorten benoemen: zelfstandige naamwoorden, werkwoorden, bijvoeglijke naamwoorden, lidwoorden, voegwoorden, voorzetsels en voornaamwoorden (persoonlijk, bezittelijk, aanwijzend).

Door inzicht te krijgen in de structuur van zinnen is het gemakkelijker de betekenis te achterhalen. Bovendien helpt dit inzicht bij (werkwoord)spelling en het aanleren van een vreemde taal. Beide vormen van ontleden horen bij het taalonderdeel ‘taalbeschouwing’. Zo gaat je kind ook oefenen met actieve en passieve zinnen, tegenstellingen en vraagzinnen. Ook het uitbreiden van de woordenschat verhoogt de taalvaardigheid van je kind.

 

Taal en lezen in groep 7

 • Lezen: toepassen leesstrategieën voor begrijpend lezen als voorspellen, voorkennis gebruiken, vorm en structuur herkennen, signaalwoorden. Studerend lezen door middel van herlezen, schematiseren, onderstrepen, aantekeningen maken, uittreksel maken, samenvatten . Voor(drachts)lezen.
 • Stellen: informatieve en instructieve teksten schrijven
 • Spreken/luisteren: discussiëren, discussie leiden, argumenteren
 • Spelling: leenwoorden, woorden met ‘s, woorden met trema en koppelteken, werkwoordspelling
 • Grammatica: taalkundig ontleden (zelfstandig naamwoord, werkwoord, bijvoeglijk naamwoord, lidwoord, voegwoord, voorzetsel, persoonlijk/bezittelijk/aanwijzend voornaamwoord); redekundig ontleden (onderwerp, gezegde, lijdend voorwerp, meewerkend voorwerp, bijwoordelijke bepaling); passieve en actieve zinnen

 

Rekenen in groep 7: best pittig!

Op het gebied van rekenen is groep 7 een pittig jaar: rekenen met breuken, procenten, verhoudingen en kommagetallen, inhouden en oppervlakten berekenen, schalen lezen, rekenen met snelheden en geldkoersen. En dat met steeds grote getallen (tot een miljoen!) en steeds ingewikkelder sommen. Het zijn opgaven waarvan je de oplossingen zelf ook niet meer zo 1-2-3 uit je mouw zult schudden.

Er zijn dan ook best veel kinderen die extra hulp nodig hebben bij het rekenen. Volgens cijfers van Cito wordt meer dan eenderde van de leerlingen in de bovenbouw in het rekenen bijgespijkerd door een intern begeleider, rekenspecialist of remedial teacher. Jongens rekenen over het algemeen wat beter dan meisjes. Houd dit schooljaar dus goed in de gaten of je kind het kan bijbenen en overleg tijdig met leerkracht als je het gevoel hebt dat je kind verzuipt in de lesstof.

 

Rekenen in groep 7

 • Sommen t/m 1.000.000+/- en x/: zowel kolomsgewijs als cijferend berekenen, gebruik rekenmachine
 • Breuken: optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, veelvoud berekenen
 • Schaalsommen, gemiddelden, verhoudingen, procenten, decimale getallen
 • Meten: het complete metrieke stelsel van lengte, oppervlakte, inhoud en gewicht
 • Hoofdrekenen: + en – tot 100 (of met grotere getallen naar analogie)
 • Schattend rekenen: afronden, schatten van sommen met kommagetallen, uitkomst schatten als controle bij rekenen met rekenmachine

 

Kinderen in groep 7 zijn al behoorlijk wereldwijs

Bij aardrijkskunde staat in groep 7 Europa op het menu. De wereldverkenning gaat natuurlijk verder dan kaarten leren. Bij aardrijkskunde leert je kind bijvoorbeeld ook over de verschillende klimaten in Europa.

Bij geschiedenisIn groep 7 staan op de meeste scholen de Tachtigjarige Oorlog, de Gouden Eeuw en de Franse revolutie centraal.

Veel basisscholen besteden, voorafgaand aan de herdenking op 4 en de viering op 5 mei, intensief aandacht aan de Tweede Wereldoorlog. Een groeiend aantal scholen ‘adopteert’ met groep 7 en 8 een oorlogsmonument in hun eigen dorp of buurt. De leerlingen houden het monument schoon en netjes en leren door dit project meer over de lokale geschiedenis in de Tweede Wereldoorlog.

Op andere basisscholen lopen de kinderen mee met de stille tocht op 4 mei, leggen ze bloemen bij een gedenkplaats, schrijven ze gedichten over de oorlog of er staan in groep 7 of 8 excursies op het programma naar bijvoorbeeld het Anne Frankhuis of Kamp Westerbork.

Vanaf een jaar of tien beginnen kinderen ook interesse te ontwikkelen voor politiek. Veel kinderen kijken naar het Jeugdjournaal (vaak ook op school), dat ook vaak aandacht besteedt aan politieke kwesties. In de lessen wereldoriëntatie leert je kind dit jaar hoe een gemeente wordt bestuurd.

Doordat je kind steeds beter zijn eigen mening leert formuleren – ook dat wordt geoefend op school – kun je samen al heel interessante maatschappelijke discussies voeren.

 

Wereldoriëntatie in groep 7

 • Geschiedenis: tijdvakken Steden en staten, Ontdekkers en hervormers, Regenten en vorsten, Pruiken en revoluties
 • Aardrijkskunde: Europa, zowel topografie, geografie als economie en welvaart
 • Biologie en natuur: fotosynthese, voedselkringlopen, bloedsomloop, spijsvertering, voortplanting bij mens en dier
 • Techniek: elektriciteit en energie, magnetisme, constructie en materialen
 • Godsdienst: aandacht voor christendom, islam, hindoeïsme, boeddhisme, humanisme, vrijheid van geloof, gevolgen van ontkerkelijking
 • Verkeer: verkeersregels kennen en toepassen in een redelijk vertrouwde omgeving (theoretisch en praktisch verkeersexamen)
 • Mens en maatschappij: democratie, waarden en normen, emancipatie, vrijheid van meningsuiting, discriminatie

 

 

Een spannend jaar waarin de overgang naar het voortgezet onderwijs centraal staat. Alle stof moet aan het einde van dit schooljaar onder de knie zijn, je kind krijgt een schooladvies, maakt de eindtoets, gaat op kamp en neemt afscheid van zijn vertrouwde wereldje.

Je kind zit in groep 8. Een spannend jaar waarin de overgang naar het voortgezet onderwijs centraal staat. Alle stof van de basisschool moet aan het einde van dit schooljaar onder de knie zijn, je kind krijgt een schooladvies, maakt de verplichte eindtoets, gaat op kamp en neemt afscheid van zijn oude, vertrouwde wereldje.

Op de keper beschouwd leert je kind groep 8 betrekkelijk weinig nieuwe dingen. Bij taal en rekenen gaat het om een kleine uitbreiding van de stof, maar vooral ook om extra oefenen van de dingen die in 7 zijn aangeleerd. Werkwoordspelling, ontleden en staartdelingen zijn nu eenmaal zaken die de meeste kinderen niet 1-2-3 beheersen.

Bij aardrijkskunde leert je kind dit jaar de wereld en bij geschiedenis komen op de meeste scholen de wereldoorlogen en de tijd erna aanbod. Ook leert je kind hoe het land wordt bestuurd.

Veel aandacht gaat in groep 8 naar het klaarstomen voor de brugklas. Je kind leert studievaardigheden, gaat aan de slag met huiswerk plannen (en een agenda gebruiken) en krijgt inzicht in de eigen motivatie en vaardigheden. Stukje bij beetje groeit je kind zo toe naar de nieuwe fase in zijn leven.

 

Lezen om te leren

Net als in groep 7 is er in groep 8 veel ruimte en aandacht voor begrijpend lezen en studerend lezen. Je kind leert onderscheid te maken tussen informatieve en betogende teksten en tussen feiten en meningen. Ook wordt er veel aandacht besteed aan het lezen van tabellen en grafieken bij teksten.

Bij studerend lezen oefent je kind allerlei vaardigheden die helpen om de inhoud van de tekst te onthouden, zoals herlezen, de tekst schematisch weergeven, belangrijke woorden onderstrepen en een uittreksel of een samenvatting maken. Dat zijn hartstikke nuttige vaardigheden, want die helpen je kind volgend jaar als het zelfstandig huiswerk moet leren.

 

Taal en lezen in groep 8

 • Lezen: toepassen leesstrategieën voor begrijpend lezen als voorspellen, voorkennis gebruiken, vorm en structuur herkennen, signaalwoorden herkennen, tabellen en grafieken lezen. Studerend lezen door middel van herlezen, schematiseren, onderstrepen, aantekeningen maken, uittreksel maken, samenvatten. Voor(drachts)lezen
 • Stellen: informatieve, instructieve en betogende teksten schrijven
 • Spreken/luisteren: discussiëren, discussie leiden, argumenteren
 • Spelling: woorden met een tussen -n, in totaal 4000 woorden correct kunnen spellen Grammatica: taalkundig ontleden (zelfstandig naamwoord, werkwoord, bijvoeglijk naamwoord, lidwoord, voegwoord, voorzetsel, persoonlijk/bezittelijk/aanwijzend voornaamwoord); redekundig ontleden (onderwerp, gezegde, lijdend voorwerp, meewerkend voorwerp, bijwoordelijke bepaling); passieve en actieve zinnen
 • Woordenschat: passief 24.000 woorden, actief 15.000 woorden

 

Rekenen in groep 8

 • Sommen t/m 1.000.000 (groep 8)
 • +/- en x/: zowel kolomsgewijs als cijferend berekenen, gebruik rekenmachine
 • Meten: omtrek van een cirkel en middellijn berekenen (groep 8)
 • Hoofdrekenen: + en – tot 100 (of met grotere getallen naar analogie)
 • Schattend rekenen: afronden, schatten van sommen met kommagetallen, uitkomst schatten als controle bij rekenen met rekenmachine

 

Engels in groep 7 en 8

 • Luisteren/lezen: informatie halen uit eenvoudige gesproken en geschreven teksten
 • Spreken: Engels durven spreken, informatie vragen, gesprekje voeren in alledaagse situatie
 • Schrijven: enkele eenvoudige, alledaagse, veelvoorkomende woorden kunnen schrijven
 • Woordenschat: veelvoorkomende, alledaagse woorden; betekenis en schrijfwijze kunnen opzoeken in woordenboek

 

Wereldoriëntatie in groep 8

 • Geschiedenis: tijdvakken Burgers en stoommachines, Wereldoorlogen en Holocaust, Televisie en computer
 • Aardrijkskunde: wereld, zowel topografie, geografie als economie en welvaart
 • Biologie en natuur: fotosynthese, voedselkringlopen, bloedsomloop, spijsvertering, voortplanting bij mens en dier
 • Techniek: elektriciteit en energie, magnetisme, constructie en materialen
 • Godsdienst: aandacht voor christendom, islam, hindoeïsme, boeddhisme, humanisme, vrijheid van geloof, gevolgen van ontkerkelijking
 • Verkeer: verkeersregels kennen en toepassen in een redelijk vertrouwde omgeving (theoretisch en praktisch verkeersexamen), oriëntatie op de toekomstige route tussen huis en school
 • Mens en maatschappij: democratie, waarden en normen, emancipatie, vrijheid van meningsuiting, discriminatie

 

Sociaal-emotionele ontwikkeling in groep 7 en 8

Weerbaarheid, motivatie, doorzettingsvermogen, zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, respect voor anderen 

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.