Groep 3b - 4a

Al onze belevenissen vind je in Parro

Welkom op de pagina van groep 3-4

 In schooljaar 2021-2022 vormen de groepen 3a, 3b-4a, 4b en 5 de middenbouw van onze school. Er zijn in de middenbouw verschillende leerkrachten werkzaam en ook twee onderwijsassistenten. Leerkrachten werken nauw met elkaar samen en stemmen het onderwijsaanbod in overleg af. Er is structureel overleg tussen de leerkrachten met het doel om ons onderwijs iedere dag een stukje beter te maken. We krijgen hierbij ondersteuning van Stichting Leerkracht. De leerlingen uit de groepen 3 en 4 maken ook gebruik van ons prachtige nieuwe leerplein (realisatie begin augustus 2021). 

 

In groep 3b-4a zitten 24 leerlingen en twee leerkrachten; juf Harmke en juf Jannette.

Leren in groep 3:

Het accent ligt op leren lezen

In groep 3 ligt de nadruk op taal en dan vooral op het leren lezen. Al met al slokt taal een groot deel van de lestijd op: ongeveer een derde van alle uren die je kind op school zit, is het bezig met taal! In de eerste helft van groep 3 is dat zelfs nog meer, want het proces van leren lezen kost nu eenmaal tijd.

Maar wat gaat het snel! Al in de eerste schoolweek leert je kind eenvoudige drieletterwoordjes lezen. In het begin gaat dat nog letter voor letter, klank voor klank, maar tegen de herfstvakantie leest je kind korte woordjes al vloeiend.

Rond kerst kennen de kinderen bijna alle letters en klanken, met uitzondering van lastige combinaties als ‘sch’ en ‘ng/nk’. Aan het eind van groep 3 vormen ook die geen probleem meer. Je kind leest dan zelfs al woorden van twee lettergrepen. In de tweede helft van groep 3 wordt ook het leestempo steeds belangrijker.

Taal en lezen in groep 3

 • Lezen: Avi-E3, korte informatieve tekstjes

 • Schrijven: los of aan elkaar, nog geen hoofdletters

 • Stellen: korte (functionele) tekstjes, plezier in schrijven ontwikkelen

 • Spreken/luisteren: deelnemen aan gesprekken, meningen herkennen

 • Spelling: klankzuivere woorden

 • Woordenschat uitbreiden

Van tellen naar rekenen tot 20

Naast taal is rekenen het andere hoofdvak in groep. Ligt in de eerste helft van groep 3 de nadruk op leren lezen, in de tweede helft komt rekenen ook steeds nadrukkelijk in beeld. Begin groep 3 is rekenen vooral een voortzetting van de telactiviteiten die je kind uit groep 2 nog kent. De kinderen leren getallen herkennen en schrijven en maken kennis met de begrippen ‘erbij’ en ‘eraf’.

Als na een tijdje de tekens + en – worden geïntroduceerd, ontstaan er echte sommen. Het rekenen speelt zich nog af onder de 10 en sommen worden voornamelijk opgelost door te tellen, eventueel met behulp van een rekenrek (telraam). In de tweede helft van groep 3 leert je kind ook sommen uit te rekenen boven de 10.

Tijdens de rekenlessen gaat je kind aan de slag met tellen (tot 100), splitsen (een getal in twee delen verdelen), verdubbelen en halveren. Ook meten, klokkijken (hele en halve uren) en rekenen met geld (euromunten van €1 en €2) komen aan de orde.

Tegen de zomervakantie kunnen de meeste groep 3-kinderen optelsommen en aftreksommen onder de 20 redelijk vlot uitrekenen. Sommetjes onder de 10 zijn echt gesneden koek, net als tellen in stapjes van 2, 5 of 10.

Rekenen in groep 3

 • Automatiseren t/m 10

 • +/- t/m 20

 • Getalbegrip t/m 100

 • Meten met eigen maat, lengte en gewicht

 • Klokkijken: halve en hele uren

Aandacht voor de wereld om je heen

Vanaf een jaar of zeven beginnen kinderen steeds meer oog te krijgen voor de wereld om hen heen. Vandaar dat dingen die ze leren bij het vak wereldoriëntatie hen vaak erg interesseren. Wereldoriëntatie is de verzamelnaam voor de vakken geschiedenis, aardrijkskunde, biologie en techniek.

Die vakken komen in groep 3 meestal nog niet structureel aan de orde, maar beetje bij beetje wordt het blikveld van je kind al wel verruimd. Dat gebeurt nog maar mondjesmaat en dicht bij huis.

De kinderen verkennen hun eigen buurt en gaan op zoek naar beestje in de schooltuin of in het park. Ook wordt er in de klas gepraat over gebruiken thuis, of hoe feesten worden gevierd. Ze leren over elkaars afkomst en cultuurverschillen.

Daarnaast worden ze zich ervan bewust dat de wereld er niet altijd zo heeft uitgezien als nu: papa had vroeger nog een zwartwit-tv, in oma’s jeugd moest je ook op zaterdag naar school.

Ook het vak verkeer maakt onderdeel uit van wereldoriëntatie. Een belangrijk vak, omdat alle kinderen zelf dagelijks deelnemen aan het verkeer. In de groep leren kinderen nadenken over hun eigen rol in het verkeer, ze leren hoe ze veilig over moeten steken en waarop je allemaal moet letten als je op de fiets bent.

Wereldoriëntatie in groep 3

 • Verkeer: veilig oversteken, veilig fietsen, eenvoudige voorrangsregels

 • Godsdienst: verhalen, feesten, gebruiken

 • Natuur en techniek: indeling dieren in zoogdieren/vogels/vissen; voedsel van mens en dier; invloed van de seizoenen; van buitenaf waarneembare inwendige lichaamsdelen (hart, longen, spieren, botten, zintuigen); magnetisme; vorm van de maan, stand van de zon; gezondheid; milieu

 • Aardrijkskunde: bekijken van de kaarten van Nederland, Europa en de wereld via actualiteit en vakantie; eigen woonplaats; weer; verschil stad-dorp

 • Geschiedenis: werk en vrije tijd (vroeger en nu); beroepen; gezagsverhoudingen; hunebedden; ridders en kastelen; middeleeuwse stad; trekschuit, diligence, eerste trein; herdenking Tweede Wereldoorlog; maanlanding; samenleving met veel culturen; rol van televisie

Je kind leert zich verplaatsen in anderen

Kinderen in de kleuterleeftijd zien zichzelf als centrum van het universum. In groep 3 wordt hun blik steeds meer naar buiten gericht. Je kind wordt zich steeds meer bewust van zijn eigen emoties en de gevoelens van anderen en leert ook dat zijn gedrag effect heeft op andere kinderen. In de klas wordt hier volop bij stilgestaan.

Sociaal-emotionele ontwikkeling in groep 3

 • Ontdekken van de eigen mogelijkheden, kenmerken, wensen, gevoelens, beperkingen en voorkeuren

 • Oorzaken van conflicten doorgronden: tegenstellingen in belangen, opvattingen en gevoelens.

 • Inleven in gevoelens, wensen en opvattingen van anderen

 • Gelijktijdige deelname aan verschillende groepen met verschillende rollen

Leren in groep 4:

 

Groep 3 en 4 horen bij elkaar: in deze groepen wordt een stevig fundament gelegd, waarop in de hogere groepen wordt voortgebouwd. Qua lesstof is groep 4 dus een voortzetting en uitbreiding, maar ook veel herhaling, van groep 3.

 

Lezen en begrijpen wat je leest

In 4 worden taal, lezen en schrijven meer van elkaar gescheiden als ‘aparte’ vakken. Je kind bouwt verder aan zijn leesvaardigheid. De zinnen worden langer en de woorden worden ingewikkelder, waardoor je kind al leuke verhalen kan lezen.

Ging het in groep 3 nog voornamelijk om het leesproces (het zogeheten technisch lezen), in groep 4 komt er ook aandacht bij voor wát je kind leest en het begrijpen van de teksten (begrijpend lezen). Door middel van vragen over de gelezen tekst wordt bekeken of je kind wel echt snapt wat hij of zij heeft gelezen.

 

Goed spellen is best lastig!

In groep 4 wordt spelling steeds belangrijker. In groep 3 begon het spellingonderwijs met het aanleren van ‘klankzuivere’ woorden of ‘luisterwoorden’: dat zijn woorden die je net zo schrijft als je ze uitspreekt: kaas, raam, dop. Het spellen daarvan gaat eigenlijk vanzelf.

Lastiger wordt het bij woorden die niet klankzuiver zijn. Peer klinkt bijvoorbeeld als pir en mooi klinkt als mooj. Waarom schrijf je lopen en niet loopen? En dan zijn er nog die woorden waarvan je gewoon moet weten hoe je ze schrijft: woorden met ei/ij, au/ou, s/z, ch/g. Best ingewikkeld, maar je kind gaat het allemaal leren in groep 4.

 

Taal en lezen in groep 4

 • Lezen: AVI-E4, instructieve teksten (zoals een recept), naslagwerken, alfabet

 • Schrijven: Aan elkaar, hoofdletters

 • Stellen: korte (functionele) tekstjes, plezier in schrijven ontwikkelen

 • Spreken/luisteren: deelnemen aan gesprekken, meningen herkennen

 • Spelling: Woorden op –nk, -uw, -eeuw, -ieuw, -aai, -ooi, -oei; medeklinkerclusters als schr-, -mst, -cht; gebruik ei/ij, au/ou, c/k, g/ch; stomme e, open/gesloten lettergrepen (lopen/loop), gebruik hoofdletters, punt, vraagteken, uitroepteken

 • Woordenschat uitbreiden

 

Rekenen in groep 4

 • Automatiseren t/m 20

 • +/- t/m 100

 • Getalbegrip: inzicht in getallenstructuur t/m 100

 • Inzicht: in x en : (verhaaltjessommen)

 • Meten: inzicht in centimeter, meter, kilometer

 • Klokkijken: kwartieren en soms 5 voor/over heel en half, kennismaking digitale klok

 • Kalender: dagen en datums

 • Inzicht en strategieën voor de tafels van 1 t/m 5 of 1 t/m 10 (afhankelijk van methode)

 

De buitenwereld wordt belangrijker

Op de meeste scholen krijgen kinderen in groep 4 nog geen geschiedenis of aardrijkskunde als apart vak. Toch gaat je kind dit schooljaar al gestructureerder aan de slag met wereldoriëntatie. Ook ter voorbereiding op de hogere groepen, waarin deze vakken een belangrijke plaats innemen. Je kind leert plattegronden begrijpen, maakt kennis met kaartlezen en ontwikkelt een tijdsbesef aan de hand van begrippen als dagen, maanden en jaren.

 

Wereldoriëntatie in groep 4

 • Verkeer: veilig oversteken, veilig fietsen, eenvoudige voorrangsregels

 • Godsdienst: verhalen, feesten, gebruiken

 • Natuur en techniek: indeling dieren in zoogdieren/vogels/vissen; voedsel van mens en dier; invloed van de seizoenen; van buitenaf waarneembare inwendige lichaamsdelen (hart, longen, spieren, botten, zintuigen); magnetisme; vorm van de maan, stand van de zon; gezondheid; milieu

 • Aardrijkskunde: bekijken van de kaarten van Nederland, Europa en de wereld via actualiteit en vakantie; eigen woonplaats; weer; verschil stad-dorp

 • Geschiedenis: werk en vrije tijd (vroeger en nu); beroepen; gezagsverhoudingen; hunebedden; ridders en kastelen; middeleeuwse stad; trekschuit, diligence, eerste trein; herdenking Tweede Wereldoorlog; maanlanding; samenleving met veel culturen; rol van televisie

 

Sociaal-emotionele ontwikkeling in groep 4

 • Ontdekken van de eigen mogelijkheden, kenmerken, wensen, gevoelens, beperkingen en voorkeuren

 • Oorzaken van conflicten doorgronden: tegenstellingen in belangen, opvattingen en gevoelens.

 • Inleven in gevoelens, wensen en opvattingen van anderen

 • Gelijktijdige deelname aan verschillende groepen met verschillende rollen     

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.