Groep 6

Al onze belevenissen vind je in Parro

Welkom op de pagina van groep 6, 

 

Onze groep 6 bestaat in schooljaar 2021-2022 uit 25 leerlingen en 2 juffen, juf Sietske en juf Jannette. 

 

Groep 6 vormt samen met groep 7 en 8 de bovenbouw van onze school. In schooljaar 2021-2022 zetten we in de bovenbouw de eerste stappen richting het anders vormgeven van ons onderwijs. Vanaf groep 6 staan referentie niveaus centraal. De verschillen tussen leerlingen worden groter en daardoor ook het belang van het op maat aanbieden van de onderwijsinhouden. Leerlingen krijgen meer en meer de regie over het eigen leren en het stellen van persoonlijke doelen. Onze leerkrachten uit de bovenbouw gaan daarom nog structureler samenwerken en het onderwijs gezamenlijk vormgeven. Instructiemomenten vinden op dezelfde momenten plaats. Er zijn meer leerkrachten en meer ruimtes beschikbaar. Leerlingen 'halen' de instructie passend bij hun niveau. Dit kan dus voor een leerlingen uit groep 6 betekenen dat hij of zij op het gebied van rekenen instructie groep 7 niveau krijgt aangeboden. Leerlingen krijgen ook de gelegenheid om zelfstandig te leren. Er is een speciale ruimte waar leerlingen in alle rust kunnen leren. Er is altijd een leerkracht aanwezig om leerlingen te begeleiden of om kindgesprekken te voeren. 

 

Het leren in groep 6

 

Leesstrategieën helpen bij begrijpend lezen

Lezen blijft ook in groep 6 heel belangrijk. Dit schooljaar gaat je kind verder met het aanleren van allerlei leesstrategieën die helpen om teksten te begrijpen. Je kind leert bijvoorbeeld stil te staan bij wat voor soort tekst het is, goed te kijken naar koppen en bijschriften, te letten op woorden die een signaal zijn voorbeelden (bijvoorbeeld, zoals) en voorkennis van het onderwerp te benutten. Ook leert je kind het onderscheid herkennen tussen feiten en meningen.

In groep 5 heeft je kind al voorzichtig kennisgemaakt met grammatica (werkwoorden herkennen). In groep 6 leert het al de persoonsvorm en het onderwerp benoemen – het begin van zinsontleding. Voegwoorden, vraagwoorden, zelfstandig naamwoorden, trappen van vergelijking en de verschillen tussen tegenwoordige tijd en verleden tijd komen ook al aan bod.

Bij spelling maakt je kind dit schooljaar een begin met de werkwoordspelling. In groep 6 wordt kennisgemaakt met werkwoordsvormen op -dt. Lastig!

 

Taal en lezen in groep 6

 • Lezen: AVI-E6. Begrijpend lezen van instructieve en informatieve teksten. Tekstsoorten onderscheiden. Herkennen van voorbeelden, tegenstellingen, oorzaak-gevolg en middel-doelrelaties in teksten. Naslagwerken gebruiken als woordenboek, encyclopedie en internet
 • Stellen: een e-mail, brief, verhaal, gedicht, boekverslag. Met aandacht voor alinea’s, titels, kopjes (en goed gebruik van hoofdletters en leestekens (punt, komma, dubbele punt, puntkomma, aanhalingstekens, haakjes)
 • Spreken/luisteren: spreekbeurt houden, muurkrant of werkstuk maken
 • Spelling: Meervoud op ‘s; woorden met een c; woorden op -atie en -itie en -tie; tijdsaanduidingen met ‘s, hoofdletters bij landen, steden, inwoners; werkwoordspelling met -dt
 • Grammatica: persoonsvorm en onderwerp benoemen

 

Rekenen in groep 6: mag het een nulletje meer zijn?

Eind van groep 5 heeft je kind de de eerste berekeningen tot 10.000 zijn al gemaakt. In groep 6 komen er nog meer nullen bij: dan gaat je kind sommen maken tot 100.000 en is het begrip ‘miljoen’ geen vage aanduiding meer voor ‘heel veel’, maar een getal met zes nullen.

Tegelijkertijd gaat je kind aan de slag met heel kleine getallen. Breuken vormen een belangrijk deel van de rekenstof in groep 6. Je kind gaat zelfs al vermenigvuldigen met kommagetallen en deelsommen maken met rest. Verder wordt rekenen aan de hand van een schaalverdeling geoefend.

 

Rekenen in groep 6

 • +/- t/m 100.000
 • Getalbegrip t/m 1.000.000, Romeinse cijfers
 • Breuken: halven, kwarten, derden, vijfden achtsten, tienden, zesden. Kommagetallen
 • Vermenigvuldigen: sommen uit de tafels en grotere getallen
 • Delen: sommen uit de tafels en grotere getallen (met rest)
 • Meten: lengtematen (mm, dm, m,¬ km); inhoudsmaten (ml,¬ dl, ¬ l); gewicht (kg, g:) oppervlakte, omtrek (uitrekenen, cm2, m2); plattegronden lezen
 • Verhoudingen: schaal, snelheid, prijs per stuk

 

Jagers, boeren, Grieken, Romeinen, monniken en ridders

Bij geschiedenis wordt uitgegaan van tien tijdvakken, van de prehistorie tot de huidige tijd. Verdeeld over de bovenbouwjaren komen deze tijdvakken allemaal voorbij. De meerderheid van de scholen werkt de tijdvakken in drie (groep 6, 7, 8) of vier (groep 5, 6, 7, 8) groepen in chronologische volgorde af: van de prehistorie tot het heden. In groep 6 leert je kind dan over Jagers en boeren, Grieken en Romeinen, Monniken en ridders.

Sommige scholen gaan juist terug in de tijd: ze beginnen in het heden en trekken steeds verder het verleden in. Tot slot zijn er ook nog scholen waar de leerlingen in groep 6, 7 en 8 drie keer de hele geschiedenis doorlopen, waarbij ze steeds een beetje dieper op de stof ingaan. En er zijn scholen die kiezen voor een thematische behandeling van de geschiedenis.

Bij aardrijkskunde blijft je kind in groep 6 nog even binnen de landsgrenzen. In groep 5 heeft het al een globaal beeld van Nederland opgedaan, in groep 6 leert het de topografie van alle provincies. In totaal gaat het om een lijst met honderd topografische begrippen: steden, rivieren, provincies en gebieden. Je kind zal regelmatig huiswerk meekrijgen om dit allemaal te leren.

 

Wereldoriëntatie in groep 6

 • Geschiedenis: tijd van jagers en boeren, Grieken en Romeinen, monniken en ridders Aardrijkskunde: topografie van heel Nederland, grondsoorten in Nederland, Nederland leeft met water
 • Biologie en natuur: gezonde voeding, klimaat in Europa, weerbeeld per seizoen, zintuigen, ademhaling
 • Techniek: licht, geluid, magnetisme
 • Godsdienst: belangrijke personen en gewoontes in wereldreligies (christendom, jodendom, islam)
 • Mens en maatschappij: omgaan met geld, werkwijze politie, verkiezingen, aandacht voor pesten en discriminatie

 

Sociaal-emotionele ontwikkeling in groep 6

Rekening houden met anderen, conflicten oplossen, samenwerken 

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.