Groep 7

Al onze belevenissen vind je in Parro

Welkom op de pagina van groep 7  

 

In groep 7 zitten volgend schooljaar 2021-2022, 29 leerlingen en twee leerkrachten Juf Sanne en Meester Binne

 

Groep 7 vormt samen met groep 6 en 8 de bovenbouw van onze school. In schooljaar 2021-2022 zetten we in de bovenbouw de eerste stappen richting het anders vormgeven van ons onderwijs. Vanaf groep 6 staan referentie niveaus centraal. De verschillen tussen leerlingen worden groter en daardoor ook het belang van het op maat aanbieden van de onderwijsinhouden. Leerlingen krijgen meer en meer de regie over het eigen leren en het stellen van persoonlijke doelen. Onze leerkrachten uit de bovenbouw gaan daarom nog structureler samenwerken en het onderwijs gezamenlijk vormgeven. Instructiemomenten vinden op dezelfde momenten plaats. Er zijn meer leerkrachten en meer ruimtes beschikbaar. Leerlingen 'halen' de instructie passend bij hun niveau. Dit kan dus voor een leerlingen uit groep 6 betekenen dat hij of zij op het gebied van rekenen instructie groep 7 niveau krijgt aangeboden. Leerlingen krijgen ook de gelegenheid om zelfstandig te leren. Er is een speciale ruimte waar leerlingen in alle rust kunnen leren. Er is altijd een leerkracht aanwezig om leerlingen te begeleiden of om kindgesprekken te voeren. 

 

 

Leren in groep 7

 

Begrijpend lezen, studeren lezen en voorlezen op toon

Je kind leert steeds beter om te gaan met strategieën om de betekenis van teksten te doorgronden (begrijpend lezen). Een strategie is een soort ‘aanvalsplan’ om greep te krijgen op een tekst: voorspellen waar de tekst over gaat, bedenken wat je al van het onderwerp afweet, nadenken over de vorm en structuur van de tekst of letten op bepaalde signaalwoorden in de tekst.

In groep 7 leert je kind onderscheid te maken tussen informatieve en betogende teksten en tussen feiten en meningen.

Nieuw in groep 7 is het ‘studerend lezen’. Je kind doet ervaring op in het lezen om ervan te leren, een vaardigheid die in de rest van de schoolcarrière natuurlijk broodnodig is.

Je kind kan nu zo goed lezen, dat ook mooi op toon voorlezen binnen zijn vermogen ligt. Op veel scholen oefenen de kinderen in groep 7 en 8 voor deelname aan voorleeswedstrijden. Of ze gaan naar de kleuterklassen om de kinderen in groep 1 en 2 voor te lezen uit een mooi prentenboek.

 

Zinnen hakken en woorden benoemen

Onderwerp, gezegde, lijdend voorwerp – je kind leert ze allemaal benoemen. Net als het meewerkend voorwerp en bijwoordelijke bepalingen. Zinsontleding staat in groep 7 op het taalmenu en is voor veel kinderen best zware kost. Gelukkig is het niet allemaal nieuw, want in groep 6 is al een beginnetje gemaakt. In groep 7 wordt er intensief geoefend om de zinsontleding onder de knie te krijgen. En dat gaat volgend jaar in groep 8 gewoon door.

Hetzelfde geldt ook voor het leren benoemen van woordsoorten, het zogeheten taalkundig ontleden. In groep 6 zijn de eerste stappen al gezet, in groep 7 en 8 gaat het verder. Aan het einde van de basisschool kan je kind de volgende woordsoorten benoemen: zelfstandige naamwoorden, werkwoorden, bijvoeglijke naamwoorden, lidwoorden, voegwoorden, voorzetsels en voornaamwoorden (persoonlijk, bezittelijk, aanwijzend).

Door inzicht te krijgen in de structuur van zinnen is het gemakkelijker de betekenis te achterhalen. Bovendien helpt dit inzicht bij (werkwoord)spelling en het aanleren van een vreemde taal. Beide vormen van ontleden horen bij het taalonderdeel ‘taalbeschouwing’. Zo gaat je kind ook oefenen met actieve en passieve zinnen, tegenstellingen en vraagzinnen. Ook het uitbreiden van de woordenschat verhoogt de taalvaardigheid van je kind.

 

Taal en lezen in groep 7

 • Lezen: toepassen leesstrategieën voor begrijpend lezen als voorspellen, voorkennis gebruiken, vorm en structuur herkennen, signaalwoorden. Studerend lezen door middel van herlezen, schematiseren, onderstrepen, aantekeningen maken, uittreksel maken, samenvatten . Voor(drachts)lezen.
 • Stellen: informatieve en instructieve teksten schrijven
 • Spreken/luisteren: discussiëren, discussie leiden, argumenteren
 • Spelling: leenwoorden, woorden met ‘s, woorden met trema en koppelteken, werkwoordspelling
 • Grammatica: taalkundig ontleden (zelfstandig naamwoord, werkwoord, bijvoeglijk naamwoord, lidwoord, voegwoord, voorzetsel, persoonlijk/bezittelijk/aanwijzend voornaamwoord); redekundig ontleden (onderwerp, gezegde, lijdend voorwerp, meewerkend voorwerp, bijwoordelijke bepaling); passieve en actieve zinnen

 

Rekenen in groep 7: best pittig!

Op het gebied van rekenen is groep 7 een pittig jaar: rekenen met breuken, procenten, verhoudingen en kommagetallen, inhouden en oppervlakten berekenen, schalen lezen, rekenen met snelheden en geldkoersen. En dat met steeds grote getallen (tot een miljoen!) en steeds ingewikkelder sommen. Het zijn opgaven waarvan je de oplossingen zelf ook niet meer zo 1-2-3 uit je mouw zult schudden.

Er zijn dan ook best veel kinderen die extra hulp nodig hebben bij het rekenen. Volgens cijfers van Cito wordt meer dan eenderde van de leerlingen in de bovenbouw in het rekenen bijgespijkerd door een intern begeleider, rekenspecialist of remedial teacher. Jongens rekenen over het algemeen wat beter dan meisjes. Houd dit schooljaar dus goed in de gaten of je kind het kan bijbenen en overleg tijdig met leerkracht als je het gevoel hebt dat je kind verzuipt in de lesstof.

 

Rekenen in groep 7

 • Sommen t/m 1.000.000+/- en x/: zowel kolomsgewijs als cijferend berekenen, gebruik rekenmachine
 • Breuken: optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, veelvoud berekenen
 • Schaalsommen, gemiddelden, verhoudingen, procenten, decimale getallen
 • Meten: het complete metrieke stelsel van lengte, oppervlakte, inhoud en gewicht
 • Hoofdrekenen: + en – tot 100 (of met grotere getallen naar analogie)
 • Schattend rekenen: afronden, schatten van sommen met kommagetallen, uitkomst schatten als controle bij rekenen met rekenmachine

 

Kinderen in groep 7 zijn al behoorlijk wereldwijs

 

Bij aardrijkskunde staat in groep 7 Europa op het menu. De wereldverkenning gaat natuurlijk verder dan kaarten leren. Bij aardrijkskunde leert je kind bijvoorbeeld ook over de verschillende klimaten in Europa.

Bij geschiedenis groep 7 staan op de meeste scholen de Tachtigjarige Oorlog, de Gouden Eeuw en de Franse revolutie centraal.

Veel basisscholen besteden, voorafgaand aan de herdenking op 4 en de viering op 5 mei, intensief aandacht aan de Tweede Wereldoorlog. Een groeiend aantal scholen ‘adopteert’ met groep 7 en 8 een oorlogsmonument in hun eigen dorp of buurt. De leerlingen houden het monument schoon en netjes en leren door dit project meer over de lokale geschiedenis in de Tweede Wereldoorlog.

Op andere basisscholen lopen de kinderen mee met de stille tocht op 4 mei, leggen ze bloemen bij een gedenkplaats, schrijven ze gedichten over de oorlog of er staan in groep 7 of 8 excursies op het programma naar bijvoorbeeld het Anne Frankhuis of Kamp Westerbork.

Vanaf een jaar of tien beginnen kinderen ook interesse te ontwikkelen voor politiek. Veel kinderen kijken naar het Jeugdjournaal (vaak ook op school), dat ook vaak aandacht besteedt aan politieke kwesties. In de lessen wereldoriëntatie leert je kind dit jaar hoe een gemeente wordt bestuurd.

Doordat je kind steeds beter zijn eigen mening leert formuleren – ook dat wordt geoefend op school – kun je samen al heel interessante maatschappelijke discussies voeren.

 

Wereldoriëntatie in groep 7

 • Geschiedenis: tijdvakken Steden en staten, Ontdekkers en hervormers, Regenten en vorsten, Pruiken en revoluties
 • Aardrijkskunde: Europa, zowel topografie, geografie als economie en welvaart
 • Biologie en natuur: fotosynthese, voedselkringlopen, bloedsomloop, spijsvertering, voortplanting bij mens en dier
 • Techniek: elektriciteit en energie, magnetisme, constructie en materialen
 • Godsdienst: aandacht voor christendom, islam, hindoeïsme, boeddhisme, humanisme, vrijheid van geloof, gevolgen van ontkerkelijking
 • Verkeer: verkeersregels kennen en toepassen in een redelijk vertrouwde omgeving (theoretisch en praktisch verkeersexamen)
 • Mens en maatschappij: democratie, waarden en normen, emancipatie, vrijheid van meningsuiting, discriminatie

 

Sociaal-emotionele ontwikkeling in groep 7 en 8

Weerbaarheid, motivatie, doorzettingsvermogen, zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, respect voor anderen 

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.