Groep 8

Al onze belevenissen vind je in Parro

Welkom op de pagina van groep 8

 

In groep 8 zitten in schooljaar 2021-2022 33 leerlingen en 3 leerkrachten. Juf Thea, juf Sytske en Meester Liekele geven les aan groep 8.

 

Groep 8 vormt samen met groep 6 en 7 de bovenbouw van onze school. In schooljaar 2021-2022 zetten we in de bovenbouw de eerste stappen richting het anders vormgeven van ons onderwijs. Vanaf groep 6 staan referentie niveaus centraal. De verschillen tussen leerlingen worden groter en daardoor ook het belang van het op maat aanbieden van de onderwijsinhouden. Leerlingen krijgen meer en meer de regie over het eigen leren en het stellen van persoonlijke doelen. Onze leerkrachten uit de bovenbouw gaan daarom nog structureler samenwerken en het onderwijs gezamenlijk vormgeven. Instructiemomenten vinden op dezelfde momenten plaats. Er zijn meer leerkrachten en meer ruimtes beschikbaar. Leerlingen 'halen' de instructie passend bij hun niveau. Dit kan dus voor een leerlingen uit groep 6 betekenen dat hij of zij op het gebied van rekenen instructie groep 7 niveau krijgt aangeboden. Leerlingen krijgen ook de gelegenheid om zelfstandig te leren. Er is een speciale ruimte waar leerlingen in alle rust kunnen leren. Er is altijd een leerkracht aanwezig om leerlingen te begeleiden of om kindgesprekken te voeren. 

 

Het leren in groep 8

 

Groep 8 is een bijzonder jaar waarin de overgang naar het voortgezet onderwijs centraal staat. Alle stof moet aan het einde van dit schooljaar onder de knie zijn, je kind krijgt een schooladvies, maakt de eindtoets, gaat op kamp en neemt afscheid van zijn vertrouwde wereldje.

 

Op de keper beschouwd leert je kind groep 8 betrekkelijk weinig nieuwe dingen. Bij taal en rekenen gaat het om een kleine uitbreiding van de stof, maar vooral ook om extra oefenen van de dingen die in 7 zijn aangeleerd. Werkwoordspelling, ontleden en staartdelingen zijn nu eenmaal zaken die de meeste kinderen niet 1-2-3 beheersen.

Bij aardrijkskunde leert je kind dit jaar de wereld en bij geschiedenis komen op de meeste scholen de wereldoorlogen en de tijd erna aanbod. Ook leert je kind hoe het land wordt bestuurd.

Veel aandacht gaat in groep 8 naar het klaarstomen voor de brugklas. Je kind leert studievaardigheden, gaat aan de slag met huiswerk plannen (en een agenda gebruiken) en krijgt inzicht in de eigen motivatie en vaardigheden. Stukje bij beetje groeit je kind zo toe naar de nieuwe fase in zijn leven.

 

Lezen om te leren

Net als in groep 7 is er in groep 8 veel ruimte en aandacht voor begrijpend lezen en studerend lezen. Je kind leert onderscheid te maken tussen informatieve en betogende teksten en tussen feiten en meningen. Ook wordt er veel aandacht besteed aan het lezen van tabellen en grafieken bij teksten.

Bij studerend lezen oefent je kind allerlei vaardigheden die helpen om de inhoud van de tekst te onthouden, zoals herlezen, de tekst schematisch weergeven, belangrijke woorden onderstrepen en een uittreksel of een samenvatting maken. Dat zijn hartstikke nuttige vaardigheden, want die helpen je kind volgend jaar als het zelfstandig huiswerk moet leren.

 

Taal en lezen in groep 8

 • Lezen: toepassen leesstrategieën voor begrijpend lezen als voorspellen, voorkennis gebruiken, vorm en structuur herkennen, signaalwoorden herkennen, tabellen en grafieken lezen. Studerend lezen door middel van herlezen, schematiseren, onderstrepen, aantekeningen maken, uittreksel maken, samenvatten. Voor(drachts)lezen
 • Stellen: informatieve, instructieve en betogende teksten schrijven
 • Spreken/luisteren: discussiëren, discussie leiden, argumenteren
 • Spelling: woorden met een tussen -n, in totaal 4000 woorden correct kunnen spellen Grammatica: taalkundig ontleden (zelfstandig naamwoord, werkwoord, bijvoeglijk naamwoord, lidwoord, voegwoord, voorzetsel, persoonlijk/bezittelijk/aanwijzend voornaamwoord); redekundig ontleden (onderwerp, gezegde, lijdend voorwerp, meewerkend voorwerp, bijwoordelijke bepaling); passieve en actieve zinnen
 • Woordenschat: passief 24.000 woorden, actief 15.000 woorden

 

Rekenen in groep 8

 • Sommen t/m 1.000.000 (groep 8)
 • +/- en x/: zowel kolomsgewijs als cijferend berekenen, gebruik rekenmachine
 • Meten: omtrek van een cirkel en middellijn berekenen (groep 8)
 • Hoofdrekenen: + en – tot 100 (of met grotere getallen naar analogie)
 • Schattend rekenen: afronden, schatten van sommen met kommagetallen, uitkomst schatten als controle bij rekenen met rekenmachine

 

Engels in groep 7 en 8

 • Luisteren/lezen: informatie halen uit eenvoudige gesproken en geschreven teksten
 • Spreken: Engels durven spreken, informatie vragen, gesprekje voeren in alledaagse situatie
 • Schrijven: enkele eenvoudige, alledaagse, veelvoorkomende woorden kunnen schrijven
 • Woordenschat: veelvoorkomende, alledaagse woorden; betekenis en schrijfwijze kunnen opzoeken in woordenboek

 

Wereldoriëntatie in groep 8

 • Geschiedenis: tijdvakken Burgers en stoommachines, Wereldoorlogen en Holocaust, Televisie en computer
 • Aardrijkskunde: wereld, zowel topografie, geografie als economie en welvaart
 • Biologie en natuur: fotosynthese, voedselkringlopen, bloedsomloop, spijsvertering, voortplanting bij mens en dier
 • Techniek: elektriciteit en energie, magnetisme, constructie en materialen
 • Godsdienst: aandacht voor christendom, islam, hindoeïsme, boeddhisme, humanisme, vrijheid van geloof, gevolgen van ontkerkelijking
 • Verkeer: verkeersregels kennen en toepassen in een redelijk vertrouwde omgeving (theoretisch en praktisch verkeersexamen), oriëntatie op de toekomstige route tussen huis en school
 • Mens en maatschappij: democratie, waarden en normen, emancipatie, vrijheid van meningsuiting, discriminatie

 

Sociaal-emotionele ontwikkeling in groep 7 en 8

Weerbaarheid, motivatie, doorzettingsvermogen, zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, respect voor anderen 

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.